REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

działającego pod adresem elektronicznym http://www.eurodywaniki.pl

Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.eurodywaniki.pl

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.eurodywaniki.pl prowadzony jest

Przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Euro-Tom Tomasz Jankowski ul. Chłopickiego 100 63-400 Ostrów Wielkopolski zarejestrowany przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Siedziba/adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Jankowski ul. Chłopickiego 100 63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP:6221969346

Regon:301893108

DANE KONTAKTOWE

adres poczty elektronicznej: kontakt@eurodywaniki.pl

numer telefonu: 781678285 , 517962917

Spis treści:

I. Przedmiot sprzedaży.

II. Cena.

III. Sposób złożenia zamówienia.

IV. Moment zawarcia umowy sprzedaży.

V. Sposoby płatności za towar.

VI. Sposoby dostawy (Termin, Koszty).

VII. Odstąpienie od umowy.

VIII. Reklamacja.

IX. Gwarancja.

X. Zmiana Regulaminu.

XI. Właściwość Sądu w przypadku ewentualnych sporów.

XII. Sprawy nieuregulowane regulaminem.

XIII. Dane osobowe.

Słownik:

Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Euro-Tom Tomasz Jankowski ul. Chłopickiego 100 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,NIP – 6221969346, REGON – 301893108

Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar konsumpcyjny – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sprzedawcy osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

I PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.eurodywaniki.pl prowadzi sprzedaż dywaników samochodowych ,oraz akcesoria samochodowe.

II CENY TOWARÓW

 1. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

III. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod:
  • Formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu www.eurodywaniki.pl (poprzez wybranie np. modelu koloru materiału ,obszycia dodanie do koszyka do kasy i dalej jak prowadzi sklep)
  • Poczta email : zamówienia można złożyć na adres : kontakt@eurodywaniki.pl
  • Telefonicznie pod numerami 781 678 285 bądź 517 962 917 w godzinach 9-17 poniedziałek-piątek
 2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:
  Imię i Nazwisko ,adres korespondencyjny i adres dostawy (jeśli jest inny) ,email , telefon oraz dane do faktury (Jeśli ma być wystawiona)
 3. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. 2 zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

IV. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres e-mailowy Klienta z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

 1. Za zakupione w sklepie internetowym Towary Klient może dokonać płatności w formie:
  • bezgotówkowej przelewem na poniżej wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Euro-Tom Tomasz Jankowski ul. Chłopickiego 100 63-400 Ostrów Wielkopolski
   Bre Bank/ M Bank 54 1140 2004 0000 3102 7400 8434
  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
  • Płatność przelewem tradycyjnym na konto sprzedawcy
  • Płatność on-line oraz za pomocą karty płatniczej za pośrednictwem Payu.pl możliwe aktualne sposoby płatności określone na stronie www,transferuj.pl
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobisty w siedzibie firmy.

VI. SPOSOBY DOSTAWY (TERMIN, KOSZTY)

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się firma kurierska GLS lub Poczty Polskiej
Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.
Przesyłki dostarczane są w ciągu 2 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.
Koszty dostawy: za pobraniem 22 zł kurier GLS, przedpłata na konto 18 zł kurier Gls ; za pobraniem 18 Poczta Polska , przedpłata na konto 14 zł Poczta Polska
Odbiór osobisty Towaru możliwy jest w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem Towaru.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia..
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:
  • adres e-mailowy Sprzedawcy kontak@eurodywaniki.pl lub
  • adres korespondencyjny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Euro-Tom Tomasz Jankowski ul. Chłopickiego 100 63-400 Ostrów Wielkopolski
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres:
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Euro-Tom Tomasz Jankowski ul. Chłopickiego 100 63-400 Ostrów Wielkopolski
 5. Koszt odesłania Towaru obciąża konsumenta.

VIII. REKLAMACJA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy kontak@eurodywaniki.pl bądź korespondencyjny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Euro-Tom Tomasz Jankowski ul. Chłopickiego 100 63-400 Ostrów Wielkopolski ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Euro-Tom Tomasz Jankowski ul. Chłopickiego 100 63-400 Ostrów Wielkopolski
 3. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 2 należy podać:
  • imię i nazwisko Klienta,
  • datę zakupu,
  • datę wystąpienia niezgodności,
  • opis niezgodności,
  • żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Euro-Tom Tomasz Jankowski ul. Chłopickiego 100 63-400 Ostrów Wielkopolski

IX. GWARANCJA

 1. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego objęte są gwarancją. Zakres gwarancji, a także termin jej obowiązywania określony jest w karcie gwarancyjnej załączonej do zakupionego towaru.
 2. Gwarancja na sprzedany Towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Towaru konsumpcyjnego z umową.

X. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  • Zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
  • Zmiany form płatności,
  • Zmiany sposób dostawy,
  • Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
 3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

XI. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU W PRZYPADKU EWENTUALNYCH SPORÓW

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

XII. SPRAWY NIEUREGULOWANE REGULAMINEM

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
  • Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

XIII. DANE OSOBOWE

Dane osobowe konsumenta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14/07/2014

Shopping Cart
Scroll to Top